Revize jeřábů | Revize plošin | Školení jeřábníků a vazačů

Revizezdvihacích zařízení a další..

 

Revize, inspekce a lhůty

Revize a revizní zkoušky se provádějí ve lhůtách, které naleznete v níže uvedené tabulce. Provozní skupina je uvedena výrobcem v dokumentaci.

Provozní skupina Skupina
jeřábu
Revize
roky
Revizní zkouška
roky
 J1 a J2  I  4 8
J3  II  3 6
J4  III  2  4
 J5 a J6  IV  1  2
Všechny jeřáby provozované v nebezpečných prostorách bez ohledu na zařazení do skupin.   1 2
Jeřáby stohovací se svislým pohybem stanoviště spolu s břemenem   1 2

Revize je zjišťování celkového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou a funkční zkouškou.

Revizní zkouška je zjišťování celkového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou, funkční zkouškou a následně zkouškou se zatížením.

 • Hodnocení technického stavu se rozumí postupy, kterými se prověřuje provozní způsobilost a bezpečnost jeřábu.
 • Prohlídkou se rozumí vizuální kontrola, provedená na každé části jeřábu za účelem zjištění jakýchkoliv závad, nebo odchylek od normálního stavu.
 • Funkční zkouškou se rozumí zkouška, která prověřuje bez zatížení činnost mechanismů, elektrického zařízení, signalizačních a zabezpečovacích zařízení.
 • Zkouškou se zatížením se rozumí zkouška, která prověřuje nosnou konstrukci, činnost mechanismů a zabezpečovacích zařízení jeřábu zkušebními břemeny.
 • Nebezpečným prostorem se rozumí prostor, kde se vyskytuje bezprostřední možnost vzniku rizika např.
  • prostory s výskytem vody
  • prostory s extrémně vyskokou teplotou
  • prostory s výskytem korozivních nebo znečišťujících látek
  • prostory s nebezpečím výbuchu

Rozsah revizí a revizních zkoušek je stanoven Českou technickou normou - ČSN 27 0142:2014

Obsah:
 • Prohlídka
 • Funkční zkouška
 • Zkoušky se zatížením
 • Ověřovací zkouška

Inspekce

Podle předpisu ČSN ISO 9927-1 “Jeřáby – inspekce”, činnost inspekcí rozdělujeme:

Název inspekce Lhůty Provádí
Denní inspekce Denně před zahájením provozu Jeřábník
Běžná inspekce Ne větší než 3 měsíce Pracovník údržby
Periodická inspekce Maximálně 1x ročně Odborný technik
nebo revizní technik
Důkladná periodická inspekce Podle článku 5.7 (5let) Jeřábový technik
nebo revizní technik
Mimořádná inspekce Po mimořádných událostech 1 Jeřábový technik
Velká inspekce Podle článku 5.6 Technik znalec


Denní inspekce
- je prováděna denně jeřábníkem a je zaznamenávána do deníku jeřábu. Závady a poškození jsou zaznamenány a opravy jsou provedeny.

Běžná inspekce - výsledky jsou zaznamenány v deníku jeřábu. Servis motoru, výměny filtrů, výměny oleje, seřizování a preventivní údržba podle předpisů. Úpravy navržené výrobcem a nařízené aktualizace.

Periodická inspekce - musí být vypracován pracovní postup. Musí zahrnovat všechny položky, které jsou specifikovány v návodech. Musí se stanovit části jeřábu, které vyžadují zvláštní pozornost při provádění periodických inspekcí. Po ukončení inspekce musí být vypracována písemná zpráva a uložena v deníku jeřábu, nebo v knize záznamů.

Důkladná periodická inspekce - musí obsahovat kontrolu všech kritických komponentů a kde je to vhodné i provedení zkoušek. Musí zahrnovat pokyny uvedené v návodu výrobce. Musí být určeny kritické komponenty pro provedení inspekcí.

Mimořádná inspekce - musí být provedena po mimořádných událostech. (viz. poznámka 1)

Velká inspekce - musí být provedena u jeřábů, když nebyl prováděn režim důkladné periodické inspekce, nebo mají být znovu uvedeny do provozu, nebo jsou dovezeny a nemají předcházející průběžné provozní a údržbářské záznamy.

Poznámka 1
- Po mimořádných událostech, které by mohly vést k poškození jeřábu

 1. mimořádné povětrnostní podmínky, které jsou mimo projektované parametry jeřábu
 2. zemětřesení nebo seismické poruchy
 3. kolize s jinými konstrukcemi
 4. přetížení nad hodnoty řízené omezovacími zařízeními
 5. pořár nebo selhání zařízení
a dále po opravách poškozených komponentů nebo změnách
 1. jmenovité nostnosti
 2. nosných mechanických nebo konstrukčních komponentů
 3. zdvihacího mechanizmu
 4. řídící jednotky nebo systému
 5. poháněcího zařízení
 6. nosné, základové nebo podpěrné konstrukce


Osoby provádějící inspekci

Jeřábník - Kvalifikovaná osoba, která ovládá jeřáb při manipulaci s břemeny dle ČSN ISO 9926-1 která stanovuje minimální požadavky rozsahu výcviku.

Pracovník údržby - Osoby zodpovědné za údržbu jeřábu a za jeho bezpečný a spolehlivý provoz. Tito pracovníci musí provádět potřebnou údržbu v souladu s návodem k používání vypracovaný výrobcem při dodržení bezpečnosti práce. (ISO 12480-1)

Odborný technik - Osoba, která na základě svého vzdělání a zkušeností má dostatečné znalosti v oboru jeřábů a je dostatečně seznámená s důležitými předpisy pro stanovení odchylek od příslušních podmínek, nebo revizní technik.

Jeřábový technik - (ISO23814)

Technik znalec - je technik se zkušenostmi pro navrhování, konstrukci nebo údržbu jeřábů. Má dostatečné znalosti z relevantních předpisů a norem a má vybavení, nutné pro provádění inspekcí.


24/7 Podpora

Po vzájemné dohodě jsme schopni provést revizi nebo školení okamžitě!


603 212 051
777 926 412

Více informací

Návštěvnost

69019
DnesDnes29
VčeraVčera23
Tento týdenTento týden29
Tento měsícTento měsíc601
CelkemCelkem69019
44.210.151.5